LOTTO 3x3 QUEST Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018

LOTTO 3x3 QUEST Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018

LOTTO 3x3 QUEST Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018


LOTTO 3x3 QUEST
Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy "LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 12.
2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” posiada oficjalny status „FIBA 3x3 Endorsed Event”, a także „FIBA 3x3 World Tour Qualifier”. Celem imprezy jest wyłonienie najlepszego polskiego zespołu w kategorii Open Mężczyzn, który:
 otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2018,
 będzie reprezentować Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Pradze.
3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” składa się z sześciu turniejów kwalifikacyjnych oraz turnieju finałowego.
Terminy i miejsca rozgrywania turniejów kwalifikacyjnych LOTTO 3x3 QUEST:
1. 16-17 czerwca 2018 – Ostrów Mazowiecka,
2. 23-24 czerwca 2018 – Lublin,
3. 30 czerwca 2018 – 1 lipca – Gdynia,
4. 7-8 lipca 2018 – Toruń,
5. 14-15 lipca 2018 – Mrągowo,
6. 21-22 lipca 2018 – Katowice.
Turniej finałowy „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” odbędzie się w dniach 21-22 lipca 2018 w Katowicach.
4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turnieje „LOTTO 3x3 QUEST,, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” będą się odbywały w następujących kategoriach:
Kategoria Elite: - OPEN Mężczyzn (dla zawodników urodzonych przed 01.01.2000)
Zespoły, które zajmą pierwsze dwa miejsca w turniejach kwalifikacyjnych (łącznie 12 drużyn) oraz cztery drużyny, które otrzymają Dziką Kartę od Organizatora, uzyskują awans
do turnieju finałowego „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” w Katowicach.
Kategoria Elite: - OPEN Kobiet (dla zawodniczek urodzonych przed 01.01.2000)
Zespoły, które zajmą pierwsze dwa miejsca w turniejach kwalifikacyjnych (łącznie 12 drużyn) oraz cztery drużyny, które otrzymają Dziką Kartę od Organizatora, uzyskują awans do turnieju finałowego „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018” w Katowicach.
Kategorie Towarzyszące:
 U-23 Mężczyzn (dla zawodników urodzonych po 31.12.1994)
 U-23 Kobiet (dla zawodniczek urodzonych po 31.12.1994)
 U-18 Mężczyzn (dla zawodników urodzonych po 31.12.1999, a przed 01.01.2003)
 U-18 Kobiet (dla zawodniczek urodzonych po 31.12.1999, a przed 01.01.2003)
 U-15 Chłopców (dla zawodników urodzonych po 31.12.2002)
 U-15 Dziewcząt (dla zawodniczek urodzonych po 31.12.2002)
Zespoły z Kategorii Towarzyszących rywalizują w poszczególnych miastach o zwycięstwo w danym turnieju. Organizator w Kategoriach Towarzyszących nie przyznaje tytułu Mistrza Polski.
5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
- Do turniejów kwalifikacyjnych może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na platformie https://play.fiba3x3.com/;
- Rejestracji w systemie można dokonać w oparciu o stosowny formularz dostępny na w/w stronie;
- Zgłoszeń do konkretnych turniejów należy dokonywać do piątku do godz. 23.59 poprzedzającej dany turniej kwalifikacyjny;
- Do turniejów mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów, jednakże prawo reprezentowania Polski w turnieju FIBA 3x3 World Masters będzie miał najlepszy polski zespół. Jako „polski zespół” organizator traktuje drużynę, w której składzie znajduje się co najmniej 3 zawodników posiadających polskie obywatelstwo;
- Weryfikacja zgłoszeń będzie każdorazowo odbywać się przed wszystkimi turniejami w biurze zawodów turnieju;
- Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
- Ostatecznym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie w biurze zawodów przez zespół opłaty 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), dzięki której otrzyma on komplet okolicznościowych koszulek oraz vouchery na posiłki, a także napoje;
- Opłatę w imieniu całego zespołu wnosi jej kapitan podczas weryfikacji zgłoszeń;
- Zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z danego turnieju kwalifikacyjnego mają prawo do ponownego zgłoszenia się do kolejnych turniejów kwalifikacyjnych, z zastosowaniem wszystkich powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez https://play.fiba3x3.com/;
- Zespół który uzyska awans do turnieju finałowego i zgłosi się do następnych turniejów kwalifikacyjnych, w przypadku kiedy zwycięży w kolejnych turniejach, to awans do turnieju finałowego uzyskuje za wygraną ze swojego pierwszego turnieju kwalifikacyjnego;
- W przypadku wygranej w kategorii OPEN przez zespół U18, awans z całego touru do turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Pradze, uzyska zespół z kolejnego miejsca, w którego skład wchodzą tylko i wyłącznie pełnoletni zawodnicy;
- Zespół zgłasza skład w liczbie 3/trzech/ lub 4 /czterech/ zawodników;
- Zawodnik może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii rozgrywek;
- Zawodnicy których zespół jest zgłoszony do rozgrywek w cyklu U18 oraz U23, mają prawo do zgłoszenia tego samego zespołu w rozgrywkach OPEN w ramach tego samego turnieju;
- Opłata za zgłoszenie zespołu U18 lub U23 do cyklu OPEN w ramach tego samego turnieju będzie wynosiła 100% opłaty podstawowej;
- W trakcie kolejnych turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego zespół może dokonać co najwyżej 2 zmian w składzie;
- Zawodnik występujący w zespole, który to zespół uzyskał awans do turnieju finałowego, nie ma prawa zgłoszenia do innego zespołu w kolejnych turniejach;
- Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn);
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa;
- Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości;
- Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłoszą się minimum 4 zespoły;
- Wyrażamy zgodę, bez zobowiązań i kompensaty, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie do celów marketingowych w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą PZKosz.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
- Rozgrywki w turniejach kwalifikacyjnych w Kategorii Elite (OPEN Mężczyzn, OPEN Kobiet) stanowią kwalifikację do turnieju finałowego w Katowicach w dniach 21-22 lipca 2018;
- Zwycięzca finałowej rywalizacji w kategorii OPEN Mężczyzn (tylko zespół składający się z minimum trzech polskich zawodników) będzie reprezentował Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters;
- Rozgrywki w Kategoriach Towarzyszących mają na celu popularyzację rozgrywek w koszykówce 3x3;
- Każdy turniej kwalifikacyjny będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn;
- System rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju będzie opracowywany osobno przez organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem danego turnieju.
7. PRZEPISY I ZASADY GRY
- Mecze w ramach turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018”, rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3 FIBA;
- Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami rozgrywek 3x3 w rozmiarze 6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami 3x3 FIBA;
- Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia zawodów;
- Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej;
- W sprawach nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje Sędzia Główny turnieju. Jego decyzje są ostateczne.
8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
- Ustala się następujące sankcje za naruszenia w zakresie dyscypliny wynikającej z przebiegu meczu:
* zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu;
* zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Sędzia Główny turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego meczu);
* zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju;
* udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział
zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego
turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego;
* sędzia główny może nakładać wyżej wymienione kary dyscyplinarne, które w przypadku zawodników posiadających licencje PZKosz mogą dotyczyć również zawieszenia w rozgrywkach 5x5 (dotyczy rozgrywek ligowych dla każdego cyklu w najbliższym lub trwającym w momencie rozgrywania turniejów sezonie ligowym);
* w przypadku kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów, a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu.
- Pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani dyskwalifikacją:
* za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
* za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających i pyschotropowych;
* za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
* za zaśmiecanie terenu imprezy;
* za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju.
Ponadto zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
9. NAGRODY
- Ustala się następujące nagrody w turniejach kwalifikacyjnych w poszczególnych kategoriach rozgrywek:
* OPEN Mężczyzn
za I miejsce - 1500 zł na zespół oraz nagrody rzeczowe (nie dotyczy turnieju kwalifikacyjnego w Katowicach);
za II, III - miejsce nagrody rzeczowe;
* OPEN Kobiet
za I miejsce – 1000 zł oraz nagrody rzeczowe;
za II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U23 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U23 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U18 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U18 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U15 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U15 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
- Ustala się następujące nagrody w turnieju finałowym w poszczególnych kategoriach rozgrywek:
* OPEN Mężczyzn
za I miejsce – bilety lotnicze w obie strony na finał rozgrywek;
za II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* OPEN Kobiet
za I miejsce – 2000 zł oraz nagrody rzeczowe;
za II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U23 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U23 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U18 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U18 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U15 Mężczyzn
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe;
* U15 Kobiet
za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe.
Opracowanie: 3x3 PZKosz Team.


ZGŁOSZENIE

 

Kategoria ……………………………………                                Miejsce rozgrywania turnieju i data …………………………………………………………

 

Nazwa zespołu ………………………………………..…………………………………….

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pesel

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Podpis

1

* 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

*  Jako pierwszego należy wpisać kapitana drużyny dodając - obok nazwiska i imienia - skrót (kpt.)

 

OŚWIADCZENIE

  1. My, wyżej podpisani, zrzekamy się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnej kontuzji odniesionej w trakcie gry w turnieju kwalifikacyjnym LOTTO 3x3 QUEST.
  2. Zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Turnieju i w pełni akceptujemy zawarte w nim warunki uczestnictwa.
  3. Oświadczamy, że dane zawarte w  niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
  4. Wyrażamy zgodę, bez zobowiązań i kompensaty, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie do celów marketingowych w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą PZKosz.

 

  • Niniejsze zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: quest@pzkosz.pl.
  • W dniu zawodów, wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są stawić się w biurze zawodów w celu weryfikacji zawodników oraz złożenia własnoręcznego podpisu  w odpowiedniej rubryce w godzinach 10.00 – 10.30 (patrz pkt. 5 Regulaminu)
  • Każdy uczestnik Turnieju musi mieć założone konto na play.fiba3x3.com.

 

Information for foreign teams: Qualification from Lotto 3x3 Quest tournaments in Poland to the FIBA 3x3 World Tour Masters in Prague can get only Polish team. 


Autor: Admin

Komentarze są wyłączone

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Tabela
Lp.DrużynaMeczPkt.
1.PKK Żubry Białystok713
2.Ochota Warszawa712
3.Hutnik Warszawa712
4.UKS Trójka Żyrardów79
5.UKS Nenufar KODE Ełk79
6.KS Pułaski Warka78